top of page
Sök

Bästa praxis för att ta en digital tvilling i mål – utifrån World Economic Forums rapport


Källa: “Digital Twin Cities: Key Insights & Recommendations” av World Economic Forum och CAICT. Augusti 2023.
Källa: “Digital Twin Cities: Key Insights & Recommendations” av World Economic Forum och CAICT. Augusti 2023.

Digital tvilling för en fastighet, ett bestånd eller för en hel stad? Oavsett skala, finns det mycket att lära av rapporten där World Economic Forum och China Academy of Information and Communication Technology (CAICT) under tre år har samlat insikter om bästa praxis för att införa och dra nytta av digitala tvillingar i städer.


SODPA-modellen speglar de områden som anses grundläggande för att utveckla en högkvalitativ digital tvilling. Källa: World Economic Forum
SODPA-modellen ska spegla grundbultarna för att utveckla en högkvalitativ digital tvilling. Källa: "Digital Twin Cities: Key insights & Recommendations". World Economic Forum. 2023

WEF och CIAIT har identifierat fem fokusområden för en lyckad integration av digitala tvillingar i städer: Strategi & Talang, Verksamhet & Affär, Data & Infrastruktur, Plattform & Teknologi och Tillämpning & Scenarier.

Nedan följer en sammanfattning av deras rekommendationer för respektive område och Vyers tips till fastighetsägare som vill tillämpa dem i praktiken på sin egen digitala tvilling-resa. Hela rapporten hittar du här.

 
Strategi & Talang

Utveckla en klar strategi och flexibel plan för digitala tvillingar med fokus på policyer, teknologier och resursutnyttjande, främja samarbete genom en mångstakeholder-ansats, tillsätt nyckelbefattningar för digital transformation och implementera ett kompetensutvecklingssystem för medarbetare inom digital tvilling-teknologi. (WEF & CAICT)


Vyers tips till fastighetsägare

Strategi: Utveckla en tydlig strategi för hur ni ska integrera digitala tvillingar i er IT-miljö. Definiera vad framgång är för er, bryt ner processen och sätt upp delmål på vägen så att omställningen inte känns överväldigande.

Nyckelroller: Fastighetsägare kan med fördel inrätta interna digitala transformationsledare som kan driva digitaliseringen inom företaget framåt och samordna informationsdelning mellan olika avdelningar och projekt. Det är viktigt att lyfta blicken längre än kortsiktiga förbättringar för att bryta ner silos och skapa självgående samverkan i korsfunktionella team.

Utbildning: Alla ska med! Att utveckla era egna team och medarbetare genom kontinuerlig utbildning är en värdefull investering. Medarbetare har olika grader av digital mognad, genom att odla en kompetent arbetsstyrka kan ni själva hantera och dra full nytta av era digitala tvillingar.


Läs mer 👇

 
Verksamhet & Affär

Förtydliga rollerna för stakeholders för att bygga hållbara partnerskap, utforska innovativa affärsmodeller för partnerskap och maximera värdet av data för att skapa långsiktigt hållbara affärsmodeller. (WEF & CAICT)


Vyers tips till fastighetsägare

Samarbete är nyckeln till framgång när det gäller digitala tvillingar i fastighetsbeståndet. Genom att arbeta tillsammans med andra fastighetsägare och teknikföretag kan ni dela kostnader och kompetens, samt påverka regler och standarder för användningen av digitala tvillingar i branschen.


För fastighetsägare kan det handla om att inrätta partnerskap med teknikföretag som specialiserar sig på digitala tvillingar och fastighetsautomation. På så sätt kan ni dra nytta av dessa företags tekniska expertis och infrastruktur för att skapa ett ekosystem som både gynnar organisationens affärsintressen och allmänna mål såsom hållbarhet och samhällsnytta.

 
Data & Infrastruktur

Stärk kontrollsystemet för smarta sensorer, förbättra internet och datainfrastrukturen, samt säkerställ hög dataintegration och kvalitet. (WEF & CAICT)


Vyers tips till fastighetsägare

För att skapa en effektiv digital tvilling som kan samla in och lagra data om fastigheternas tillstånd, underhållsbehov, energiförbrukning och andra relevanta faktorer är det nödvändigt att ha pålitliga datainsamlingssystem och infrastruktur på plats. Det kräver samarbete och delat ansvar mellan fastighetsägare och olika teknikleverantörer.

Datainfrastruktur: Säkerställ skalbarhet och tillgänglighet i den lösning som används för att lagra och bearbeta data. Sätt upp krav för backuplösningar och redundans för att se till att data inte går förlorad vid avbrott och diskutera vilka strategier som finns på plats för att hantera sådana situationer.


Dataintegration och kvalitet: Säkerställ att data från olika källor kan sammanföras på ett enhetligt sätt. Diskutera behovet av standarder och protokoll, processer för kvalitetskontroll av data, samt säkerhetsåtgärder för att skydda er fastighetsdata.

Läs mer 👇

 
Plattform & Teknologi

Utveckla dedikerade plattformar för datainsamling, visualisering av digitala tvillingar och dataintegration och tjänster, samt främja öppen tillgång till data för samarbete och innovation. (WEF & CAICT)


Vyers tips till fastighetsägare

För fastighetsägare som ska införa digitala tvillingar är det viktigt att utvärdera och hitta en plattform som stödjer era specifika behov och mål. Följande faktorer kan vara bra att överväga när du väljer lösning:


Funktionalitet: Plattformen bör erbjuda de nödvändiga funktionerna för datainsamling, visualisering, dataintegration och tjänster. Detta kan inkludera verktyg för att skapa och hantera 3D-modeller, API:er för integration med andra system och tjänster, samt verktyg för att analysera data och generera insikter.


Insamling och ajourhållning av data: Plattformen bör möjliggöra för medarbetare att vara delaktiga i kartläggningen av information för att underlätta datainsamling och ajourhållning över tid, samt säkerställa hög relevans för organisationen. .

Anpassningsbarhet: En bra plattform bör vara anpassningsbar för att möta specifika behov och krav hos fastighetsägaren. Det bör tillåta anpassning av användargränssnitt, datastrukturer och integrationer för att främja tillgång till data och samarbete.

Säkerhet och dataskydd: Säkerhet är avgörande när det handlar om fastighetsdata. Plattformen måste erbjuda hög datasäkerhet och efterlevnad av dataskyddslagar och bestämmelser.

Skalbarhet: Plattformen bör vara skalbar för att hantera tillväxt och ökad datavolym när fastighetsbeståndet växer.

Support: Leverantören bör säkerställa att slutanvändare har enkel tillgång till support för att sänka tröskeln för digital transformation och höja graden av självständigt arbete i plattformen.

Läs mer 👇

 
Tillämpning & Scenarier

Identifiera användningsområden och scenarier där tvillingen kan skapa värde, reducera kostnader och öka effektiviteten. (WEF & CAICT)


Vyers tips till fastighetsägare

Genom att skapa specifika användningsfall och scenarier kan ni få konkreta resultat från era investeringar i digitala tvillingar. Det finns en rad olika förvaltningsprocesser som effektiviseras med insamling av relevant data och övervakning i realtid.

Exempelvis kan ni dra nytta av er digitala tvilling för inventering av ytor och mängder, myndighetsbesiktningar, serviceanmälan, förebyggande underhåll, uthyrning, garantihantering och leverantörsöversikt. Välj vilka områden ni vill prioritera och samverka med er leverantör för att dokumentera nyttorna.

Läs mer 👇

Comments


bottom of page