top of page

Prenumerationsavtal

Senast uppdaterad: 2020-10-22 

 

Detta prenumerationsavtal (”Avtalet”) har ingåtts mellan Vyer Technologies AB (“Leverantören”) och organisationen som godkänner villkoren för detta avtal (“Kunden”). Avtalet reglerar Kundens tillgång till och användning av tjänsten ”Vyer” som utgör en digital plattform för hantering av byggnadsinformation (”Tjänsten”). Detta Avtal ska vara giltigt från (a) det datum Kunden klickar på en knapp i Tjänsten som indikerar medhåll till villkoren i detta Avtal; (b) Kunden fyller i ett formulär (“Beställningsformulär”) som refererar till villkoren i detta Avtal. Om du ingår detta Avtal å din organisations vägnar räknas organisationen du företräder som Kund och du intygar att du har behörigheten att ingå detta avtal. 

 

1. Licensen

 

Licensen 

Licensen som Kunden erhåller genom Avtalet är en icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att nyttja Tjänsten för dess avsedda ändamål (och inte för något annat ändamål) i enlighet med Avtalet, Leverantörens instruktioner från tid till annan, Privacy Policy, samt tillämplig lag och förordningar (”Licensen”). 

 

Automatisk förnyelse

Licensen är inte kopplad till någon bindningstid. Kunden har därmed rätt att säga upp sin tillgång till Licensen med tillhörande betalningsåtaganden. Licensen förnyas automatiskt varje månad om Kunden inte meddelat Leverantören om att Kunden vill säga upp Licensen. 

 

2. Tillgång till tjänsten

 

Access

Leverantören ansvarar för att ge Kunden tillgång till Tjänsten i anslutning till att avtalet undertecknas, genom att Kundens kontaktperson bjuds in för att skapa ett konto. 

 

Utrustning

Kundens tillgång till Tjänsten är beroende av att Kunden innehar sådan utrustning och programvara som möjliggör tillgång till webbläsare samt fungerande internetuppkoppling (”Tredjepartsprodukter”).

 

Störningar

Leverantören ska efter bästa förmåga tillhandahålla en säker leverans av Tjänsten. Leverantören garanterar dock inte någon kontinuerlig eller oavbruten tillgång till Tjänsten. Tjänsten kan komma att störas eller påverkas av faktorer utanför Leverantörens kontroll. Leverantören lämnar därför inga garantier för Tjänstens funktionalitet eller tillgänglighet.

 

Stänga av/begränsa tillgång

Om Leverantören har skäl att misstänka att Kundens användning av Tjänsten medför risk för skada för Leverantören eller någon annan part, har Leverantören rätt att med omedelbar verkan stänga av eller begränsa Kundens eller viss Representants tillgång till Tjänsten. Det gäller bland annat men inte uteslutande för det fall Leverantören har skäl att misstänka att Kunden använder Tjänsten för annat än avtalat ändamål eller att obehöriga personer fått tillgång till Tjänsten, eller om Kunden på annat vis brutit mot Avtalet, lag eller förordning. 

 

Testprenumeration

Kunder kan under särskilda omständigheter få lov att testa att använda Tjänsten utan kostnad under en begränsad tidsperiod. Leverantören har rätt att häva Kundens tillgång till plattform utan särskilda anledningar under sådana omständigheter.

 

3. Tillåten användning av tjänsten

 

Kunden ansvarar för att Kundens Användare följer regler om tillåten användning av tjänsten enligt följande: 

 

Störning av tjänsten

Kunden får inte kopiera, dekompilera, dekryptera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten. Kunden får inte heller använda Tjänsten på ett sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av material som innehåller skadlig kod, inklusive men inte uteslutande virus, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

 

Meddela om intrång

Kunden ska omedelbart informera Leverantören om Kunden (i) upptäcker intrång eller försök till intrång som kan påverka Tjänsten, och/eller (ii) får kännedom om eller anledning att anta att anspråk kommer att riktas mot Kunden eller Leverantören med anledning av Kundens användning av Tjänsten.
 

4. Konto

 

Organisationskonto

Kundens användande av Tjänsten sker genom ett organisationskonto (”Organisationskonto”). Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter till Tjänsten förvaras på ett säkert sätt samt ska i övrigt agera på ett ansvarsfullt sätt för att undvika otillbörligt användande av Tjänsten.

 

Användare

Genom Licensen erhåller Kunden en rätt att bjuda in användare (”Användare”). För att Kunden ska ha rätt att bjuda in en viss Användare måste Kunden dela dennes namn och e-postadress med Leverantören. Kunden ansvarar för att denne har rätt att dela sådana uppgifter med Leverantören. Användare får, genom accepterande av sådan inbjudan, tillgång till Kundens Organisationskonto och har därmed möjlighet att ta del av informationen i Organisationskontot. 

 

5. Data

Kunddata omfattar information som har laddats upp till Tjänsten av Kunden, Kundens Användare samt  Leverantören då denna hjälper till med informationsimport till Kundens Konto (“Kunddata”) vilket inkluderar meddelanden, bilagor, filer, ärenden, komponenter, fastigheter, grupper och annat liknande innehåll.

 

Kunddata

Kunden och Kundens Användare kan vid användande av Tjänsten, manuellt eller genom delning av sitt/sina interna system och filer, addera byggnadsdata och annan information i Tjänsten, såsom information om brandvarnare, kortläsare, fläktar och dylikt (”Kunddata”). 

 

Ansvar

Kunden ansvarar för riktigheten, kvaliteten, legaliteten, tillförlitligheten och lämpligheten hos all Kunddata, samt att erforderliga tillstånd/godkännanden finns för uppladdning av Kunddata. Om tredje part riktar krav mot Leverantören med anledning av Kunddata, ska Kunden hålla Leverantören skadelös.

 

Ägande av data

Kunden äger Kunddata.

 

6. Immateriella rättigheter

 

Inget utbyte av rättigheter 

Inga immateriella eller andra rättigheter som Leverantören, Kunden eller tredje part innehar övergår till Kunden respektive Leverantören med anledning av Avtalet. Kunden lämnar dock en obegränsad rätt till Leverantören att, för Leverantörens tillhandahållande och utvecklade av Tjänsten, under avtalstiden och för en obegränsad tid därefter förfoga över Kunddata och annan information som avser Kunden och sådan byggnad som Kunden använder Tjänsten för. För personuppgifter gäller vad som anges i punkten 13 nedan.

 

Bibehållna rättigheter

Samtliga immateriella och andra rättigheter samt intellektuella prestationer som Leverantören, ensam eller i förening med Kunden eller tredje part, skapar inom ramen för Kundens användning av Tjänsten (exempelvis i samband med ändringar eller särskilda anpassningar av Tjänsten för att uppfylla Kundens behov), tillfaller Leverantören och/eller Leverantörens underleverantörer/licensgivare med full och oinskränkt äganderätt och nyttjanderätt.

 

Tredje parts programvara

Eventuell programvara tillhörande tredje part som ingår i Tjänsten tillhandahålls i enlighet med respektive tredje parts licensvillkor för sådan programvara. 

 

7. Tilläggstjänster

 

Förse Leverantör med underlag

I de fall som Kunden har beställt tilläggstjänster åligger det Kunden att samarbeta för att möjliggöra Uppdragets utförande, exempelvis genom att förse Leverantören med sådan information som Leverantören efterfrågat eller som Kunden insett eller borde ha insett är av betydelse för Leverantörens utförande av Uppdraget. 

 

Kompetensförsörjning 

Vid beställning av tilläggstjänst ska Leverantören ska utföra relaterade uppdrag på ett fackmässigt sätt och i enlighet med vad som följer av Avtalet. Leverantören ansvarar för att tillse att personer med lämplig kompetens utför Uppdraget.

 

Köp av 3D-modeller 

Kunden kan köpa 3D-modeller till Tjänsten från Leverantören. Dessa ritas upp från befintligt underlag såsom exempelvis punktmoln, 2D-ritningar och BIM-modeller. Leverantören fokuserar endast på att rita upp fastigheten med syfte att göra det enkelt för användare att navigera i modellen. Leverantören ritar exempelvis inte upp teknik och utrustning. Leverantören ger inga garantier gällande att den uppritade 3D-modellen stämmer överens med den fysiska byggnaden. Kvaliteten på den uppritade 3D-modellen beror av underlaget som Leverantören har fått. Under utformningen av 3D-modellen kan Leverantören komma att göra antaganden om byggnadens utformning som kan komma att påverka modellens utformning. 

 

Modelländringar

Kunden kan begära korrigeringar av 3D-modeller (“Modelländringar”). En Modelländring kan medföra en extra kostnad för Kunden.  Med Modelländring avser Leverantören mindre ändringar som har till syfte att förfina och förbättra befintliga 3D-modeller. För att kunna genomföra en Modelländring måste Leverantören ha tillgång till originalfilen av ritningen samt ha god kännedom om 3D-modellens uppbyggnad samt godkänna modellens kvalitet. Mer information om priser samt vilken typ av modelländringar Kunden kan begära finns i Leverantörens Prislista.

 

8. Avgifter och fakturavillkor

 

Allmänt

Priset för Tjänsten samt eventuella tilläggstjänster som Parterna enas om att Leverantören ska tillhandahålla debiteras i enlighet med Leverantörens Prislista. Priser anges alltid exklusive mervärdesskatt. Standardtaxor för datatrafik kan dock tillkomma i samband med användning av Tjänsten.

 

Fakturering

Leverantören fakturerar Kunden månadsvis eller kvartalsvis i efterskott. Kunden ska betala fakturan inom trettio (30) dagar från fakturans utställandedatum. Om Kunden betalar för sent utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift motsvarande sextio (60) kronor om inte annat följer av tvingande lag.

 

9. Underleverantör

 

Anlita underleverantör 

Leverantören har rätt att anlita en eller flera underleverantörer för Leverantörens tillhandahållande av hela eller delar av Tjänsten eller andra av Leverantörens åtaganden enligt Avtalet. Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete som om arbetet utförts av Leverantören själv. 

 

10. Support

 

Tillhandahållande av support 

Leverantören ska på egen hand eller genom tredje part tillhandahålla Kunden support avseende Tjänsten och alltid verka för att ge Kunden den hjälp som efterfrågas snarast möjligt. Support finns tillgänglig genom epost-adressen support@vyer.com. Tilläggstjänster, såsom omritande av Kundens ritningar, ingår inte i Leverantörens kostnadsfria support utan utförs på Kundens förfrågan i enlighet med villkoren i Prislistan. 

 

11. Ändringar i tjänsten

 

Ändringar 

Leverantören har ingen skyldighet att ändra eller vidareutveckla Tjänsten eller tillhandahålla annan särskild funktionalitet. Leverantören har dock rätt att under avtalstiden ändra, uppdatera, lägga till ny funktionalitet och/eller ta bort viss icke väsentlig funktionalitet i Tjänsten utan någon skyldighet att lämna meddelande därom. 

 

Underhåll

Leverantören ska i den mån det är möjligt, försöka schemalägga eventuellt ändrings- och underhållsarbete till sådan tid och genomföra arbetet på ett sådant sätt som orsakar minst olägenhet för Kunden.

 

12. Sekretess

 

Offentlig information

Leverantören lämnar i och med detta avtal sitt medgivande till att Kunden offentliggör att Leverantören är leverantör till Kunden. Kunden lämnar i och med detta avtal sitt medgivande till att Leverantören offentliggör att Kunden är kund hos Leverantören.

 

Konfidentiell information

Med anledning av detta Avtal kan det förekomma att Parterna får ta del av information som inte är känd för allmänheten som identifieras som, eller rimligen borde förstås av Mottagande Part som, äganderättsligt skyddad eller konfidentiell (“Konfidentiell information”). Konfidentiell information inkluderar, men är inte begränsat till, Tjänsten, Beställningsformulär, Kunddata, strategier, resultat, analyser, metoder och modeller, produktplaner, finansiell information, kostnadsstrukturer, affärsprocesser och teknisk dokumentation. 

 

Undantag

Med "Konfidentiell information" avses inte sådan information som i) vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet, eller ii) redan var känd för Mottagande Part innan Meddelande Parts utlämnande,  eller iii) som på egen hand utvecklats av Mottagande Part utan användandet av Konfidentiell information från Meddelande Part, eller iiii) som lagligen erhållits av Mottagande Part, utan direkt eller indirekt överträdelse av Avtalet. 

 

Aktsamhet

Bortsett från vad som uttryckligen tillåts av Avtalet, ska Mottagande Part inte lämna ut, överföra eller på annat sätt sprida Konfidentiell information till tredje part. Mottagande Part åtar sig att förhindra att anställd, underkonsult, rådgivare eller annan mellanman använder eller lämnar ut Konfidentiell information, genom att iaktta samma aktsamhet (men inte lägre nivå än skälig aktsamhet) som Parten använder avseende sin egen konfidentiella information.

 

Uppgiftsskyldighet

Sekretessförbindelsen ovan förhindrar inte Part från att lämna ut sådan Konfidentiell information som Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighets beslut eller avtal med marknadsplats, förutsatt att Parten, om lagen tillåter det, meddelar den andra Parten i rimlig tid innan utlämnandet sker så att Parten kan vidta lämpliga skyddsåtgärder.

 

13. Personuppgifter

 

Leverantörens personuppgiftsansvar

Leverantören är personuppgiftsansvarig för Kundens personuppgifter som behöver behandlas för att Leverantören ska kunna tillhandahålla Tjänsten, såsom för att kunna skapa Organisationskonto och erbjuda support. Mer information om Leverantörens personuppgiftsbehandling och de registrerades rättigheter finns i Leverantörens Privacy Policy.

 

Kundens personuppgiftsansvar

Kunden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som ev. förekommer i Kunddata som lagras på Kundens Organisationskonto, oavsett vem som adderat personuppgifterna. Då dessa personuppgifter lagras av Leverantören på uppdrag av Kunden är Leverantören personuppgiftsbiträde. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker Kunden till att Vyer behandlar Kunduppgifter i enlighet med Villkoren och Vyers Personuppgiftsbiträdesavtal.
 

14. Kommunikation

 

All kommunikation mellan Parterna med anledning av Avtalet får ske elektroniskt, exempelvis via e-post eller genom Tjänsten. Viktig information gällande Tjänsten och Avtalet ska i första hand skickas till Kundens kontoansvariga representant.  Meddelanden ska anses ha kommit mottagaren tillhanda vid avsändandet om mottagandet behörigen bekräftats. Adressändring ska meddelas Part i enlighet med denna bestämmelse.
 

15. Ansvarsbegränsning

 

Ingen resultatgaranti 

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Leverantören lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende konkreta resultat, Tjänsten eller Tjänstens lämplighet. Kunden godkänner att Leverantören inte tar ansvar för eventuell information som uppkommer genom eller genereras i Tjänsten och att det åligger Kunden att kontrollera all sådan information innan denna används av Kunden. Leverantören ansvarar inte för eventuella ekonomiska eller andra beslut som Kunden tar baserat på information i Tjänsten.

 

Skadelös vid anspråk

Kunden ska hålla Leverantören skadeslös för det fall anspråk riktas mot Leverantören med anledning av Kundens användning av Tjänsten eller brott mot Avtalet.

 

Indirekt skada eller förlust

Vardera Parten ansvarar, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, inte i något fall för indirekt skada eller förlust, såsom men inte begränsat till vardera Partens ersättningsskyldighet gentemot tredje man, utebliven vinst, förlust av data, förlust till följd av att Tjänsten inte kan utnyttjas på avsett sätt, förlust till följd av minskning eller bortfall av omsättning eller produktion, eller liknande förlust. 

 

Tredjepartsprodukter

Leverantören ansvarar inte för funktionaliteten i Tredjepartsprodukter eller för fel eller störningar i Tjänsten som beror på Tredjepartsprodukter. Leverantören ansvarar inte för Tredjepartsprodukts eventuella intrång i tredje mans rättigheter.

 

Ersättningsanspråk

Vardera Parten ska, för att inte förlora sin rätt att framställa ersättningsanspråk, meddela den andra Parten senast nittio (90) kalenderdagar efter det att skadelidande Part insett eller borde ha insett sin skada, om inte annat framgår av gällande lag.

 

16. Tillägg och ändringar

 

Vyer har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i Villkoren. Kunden ska underrättas om ändringar av Avtalets innehåll. Om Kunden inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har denne rätt att säga upp Avtalet. Om Kunden inte har underrättat Leverantören om att denne inte godkänner ändringarna eller tilläggen inom en månad efter att Kunden blivit informerad anses Kunden ha godkänt dem.

 

17. Force Majeure

 

Om Part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som Part inte råder över och som Part inte heller hade kunnat förutse vid tidpunkten för Avtalets ingående, såsom exempelvis men inte uteslutande åsknedslag, eldsvåda, strejk, pandemi, krig, beslag, myndighetsåtgärd eller upplopp, samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt skadestånd och andra påföljder. 

 

18. Överlåtelse

 

Leverantören har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter som följer av Avtalet. Kund får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter som följer av Avtalet och inte heller vidarelicensiera sina rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part.

 

19. Tillämplig lag och tvistlösning

 

Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt med undantag för dess lagvalsbestämmelser. Tvist med anledning av Avtalet och därmed sammanhängande frågor ska slutligt avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

bottom of page