top of page

Allmänna Villkor 

Senast uppdaterade: 2020-12-10

 

Vyers digitala plattform för fastighetsdrift- och förvaltning samt hantering av byggnadsinformation tillhandahålls till Kunden som en software as a service-lösning (SaaS)  genom Vyers hemsida och inkluderar den icke-nedladdningsbara programvaran som Kunden kan nå genom hemsidan, samt annan programvara, funktionalitet och andra tjänster och produkter som från tid till annan tillhandahålls eller görs tillgänglig till Kunden av Vyer (gemensamt benämnda såsom "Tjänsten"). Du bekräftar härmed att du, såsom företrädare för din arbetsgivare eller en annan juridisk person (gemensamt "du" eller "din") har läst och godkänner samt åtar dig att följa dessa Allmänna Villkor och Vyers från tid till annan tillämpliga och tillgängliggjorda policyer (tillsammans med Beställningsformulär "Avtalet") och att du härmed ingår ett juridiskt bindande avtal med Vyer Technologies AB ("Vyer"). Användningen av, och tillgången till, Tjänsten är underkastad bestämmelserna i detta Avtal och i det fall du ingår detta Avtal för din arbetsgivare eller annan juridisk persons räkning garanterar du härmed att du har behörighet och befogenhet att ingå detta avtal för din arbetsgivare eller sådan annan juridisk persons räkning som därmed blir part till detta Avtal ("Kunden"). 

 

Vyer och Kunden benämns i detta Avtal enskild såsom "Part" och gemensamt som "Parterna".

 

1. Definitioner

I detta Avtal ska följande termer och uttryck ha den betydelse som anges nedan:

 

"Allmänna Villkor" betyder dessa allmänna villkor för användningen av Tjänsten;

"Användare" ska ha den betydelse som anges i punkten 3;

"Användarlicenser" ska ha den betydelse som anges i punkten 7;

"Avtalet" betyder gemensamt dessa Allmänna Villkor, Vyers från tid till annan tillämpliga och tillgängliggjorda policyer samt Beställningsformulär såsom tillämpligt;

"Avtalsperiod" betyder den tidsperiod i ett Beställningsformulär som Tjänsten och Tilläggstjänster tillhandahålls Kunden;

"Beställning" betyder en beställning av en Licens till Tjänsten och/eller en beställning av Tilläggstjänster av Kunden till Vyer genom Tjänsten, Vyers hemsida, genom ett Beställningsformulär eller på annat sätt som från tid till annan tillhandahålls av Vyer;

"Beställningsformulär" betyder ett beställningsformulär som innehåller detaljer av, samt eventuella särskilda villkor för, en Beställning såsom överenskommet mellan Parterna via Tjänsten, Vyers hemsida eller på annat sätt som från tid till annan tillhandahålls av Vyer;

"Kund" betyder den juridiska person som ingått detta Avtal;

"Kunddata" ska ha den betydelse som anges i punkten 5;

"Konfidentiell Information" ska ha den betydelse som anges i punkten 12;

"Licens" ska ha den betydelse som anges i punkten 4;

"Licensavgift" ska ha den betydelse som anges i punkten 8;

"Modelländring" ska ha den betydelse som anges i punkten 11;

"Organisationskonto" betyder Kundens användarkonto för Tjänsten;

"Tilläggstjänster" ska ha den betydelse som anges i punkten 11;

"Tjänsten" betyder gemensamt Vyers programvara som Kunden kan nå genom hemsidan, samt annan programvara, funktionalitet och andra tjänster och produkter som från tid till annan tillhandahålls eller görs tillgänglig till Kunden av Vyer; och

"Vyer" betyder Vyer Technologies AB.

 

2. Beställning 

Vyer tillhandahåller Tjänsten och/eller Tilläggstjänsterna, och rättigheterna i Avtalet ges, i enlighet med en beställning av Tjänsten och/eller Tilläggstjänsterna som Kunden gör till Vyer ("Beställning"). Kund som innehar en Licens kan göra Beställningar för Tilläggstjänster samt utöka och/eller ändra sin Licens. Varje Beställning ska göras via Tjänsten, Vyers hemsida eller via separat beställningsformulär ("Beställningsformulär"). Vid motstridigheter mellan dessa Allmänna Villkor och ett Beställningsformulär ska bestämmelserna i Beställningsformuläret äga företräde.

 

3. Kundens Konto

 

Organisationskonto

Kunden använder Tjänsten genom ett organisationskonto (”Organisationskonto”). Kunden kan via Tjänsten ha flera användare som har tillgång till Organisationskontot och som därigenom kan nyttja Tjänsten ("Användare"). Antalet tillåtna Användare framgår av Beställningsformuläret. Kunden åtar sig härmed att tillhandahålla korrekt och fullständig kontoinformation, att säkert förvara inloggningsuppgifter och lösenord till Tjänsten (inklusive Användares inloggningsuppgifter- och lösenord), att agera på ett ansvarsfullt sätt för att undvika otillbörligt användande av Tjänsten samt att utan dröjsmål meddela Vyer i det fall Kunden får kännedom om obehörigt nyttjande av Organisationskontot eller Tjänsten. Kunden svarar för sina Användares nyttjande av Tjänsten och för Användarnas efterlevnad av bestämmelserna i detta Avtal såsom för egen räkning.

 

4. Licens och Tillåten Användning av Tjänsten

 

Licensen 

I enlighet med bestämmelserna i Avtalet och Vyers från tid till annan tillämpliga och tillgängliggjorda instruktioner erhåller Kunden en icke-exklusiv, ej under-licensierbar och icke-överlåtbar licens att få tillgång till och nyttja Tjänsten internt i sin verksamhet för dess avsedda ändamål (”Licensen”). 

 

Begränsningar 

Kunden ska inte själv, eller möjliggöra för tredje part att, (i) licensera, sälja, överlåta, distribuera eller i övrigt kommersiellt utnyttja eller tillgängliggöra Tjänsten till tredje part, (ii) kringgå eller annars störa Tjänstens säkerhetsfunktioner, (iii) kopiera, dekompilera, dekryptera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten, (iv) modifiera, förbättra, ändra eller skapa härledda verk av Tjänsten, (v) använda Tjänsten på ett sätt som stör Tjänstens funktion, medför en oskälig belastning på Tjänsten eller kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av material som innehåller skadlig kod, inklusive men inte uteslutande virus, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information eller (vi) använda Tjänsten på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar och regler, detta Avtal och/eller eventuellt tillämpliga tredje partsvillkor.

 

Stänga av/begränsa tillgång

Om Vyer har skäl att misstänka att Kunden använder Tjänsten på sådant sätt att Vyer och/eller tredje part kan lida skada eller annars i strid mot detta Avtal ska Kunden på Vyers begäran upphöra med sådan användning. I det fall Kunden inte upphör med sådan användning inom sju (7) dagar från Vyers meddelande därom har Vyer rätt att med omedelbar verkan stänga av eller begränsa Kundens eller viss Användares tillgång till Tjänsten utan att detta på något sätt begränsar Vyers rätt att säga upp Avtalet. 

 

Intrångsmeddelande

Kunden ska omedelbart informera Vyer om Kunden (i) upptäcker intrång eller försök till intrång som kan påverka Tjänsten, och/eller (ii) får kännedom om eller anledning att anta att anspråk kommer att riktas mot Kunden eller Vyer med anledning av Kundens användning av Tjänsten.
 

5. Data

 

Kunddata

Kunddata omfattar all information som har laddats upp till Tjänsten av Kunden eller Användare, manuellt eller genom delning av interna system, eller av Vyer i de fall Vyer hjälper till med informationsimport till Kundens Konto inklusive men inte begränsat till, fastigheter, byggnader, utrymmen, komponenter, ärenden, meddelanden, ritningar, bilagor, bilder, filer, och annat liknande innehåll och information ("Kunddata").

 

Aggregerad data

Aggregerad data omfattar all anonymiserad och insamlad data som härrör från bearbetning av Kunddata eller åtkomst eller användning av Tjänsten av Kunden eller Användare som inte på något sätt kan identifiera Kunden eller Användare samt all statistik eller annan analys, information eller data baserad på eller som härrör från Tjänsten ("Aggregerad data"). 


 

Användning av Kunddata

Kunden ger härmed Vyer en oåterkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda Kunddata: (i) såsom nödvändigt för att tillhandahålla, förbättra och utveckla Tjänsten och fullgöra sina förpliktelser under detta Avtal, (ii) för att förhindra och vidta åtgärder i förhållande till tekniska- och säkerhetsrelaterade problem, (iii) för att tillhandahålla support, (iv) för att undersöka eventuella brott mot Avtalet samt (v) i enlighet med vad som annars skriftligen godkänts av Kunden. Rätten för Vyer att använda Kunddata i syfte att förbättra och utveckla Tjänsten ska gälla utan begränsning i tid och oaktat detta Avtals upphörande.

 

Kundens ansvar för Kunddata

Kunden ansvarar för riktigheten, kvaliteten, legaliteten, tillförlitligheten och lämpligheten av Kunddata, samt att erforderliga tillstånd/godkännanden finns för uppladdning av Kunddata till Tjänsten. Kunden är ensamt ansvarig för att upprätthålla eventuella kopior av Kunddata. Vyer åtar sig att vidta kommersiellt skäliga åtgärder för att upprätthålla säkerheten och integriteten av Kunddata i Tjänsten samt skydda denna från obehörigt intrång men ska under inga omständigheter hållas ansvarig för eventuell förlust av Kunddata. 

 

6. Immateriella rättigheter

 

Vyers immateriella rättigheter

Äganderätten till Tjänsten (inklusive användargränssnitt, innehåll, information, funktioner och annat material som innefattas eller visas på Tjänsten (med undantag för Kunddata)) samt alla immateriella rättigheter därtill hänförliga (inklusive men inte begränsat till uppfinningar, design, upphovsrätt och närliggande rättigheter) samt all Aggregerad data tillhör Vyer eller tredje part såsom tillämpligt.

 

Kundens immateriella rättigheter

Äganderätten till Kunddata samt eventuella därtill hänförliga immateriella rättigheter tillhör Kunden, eller tredje part såsom tillämpligt, och Vyer gör inga äganderättsanspråk på Kunddata.

 

Rättighetsöverlåtelse

Utöver vad som uttryckligen anges i detta Avtal ska inga immateriella eller andra rättigheter som Vyer, Kunden eller tredje part innehar övergå till Kunden, Vyer eller tredje part under detta Avtal och inget häri ska tolkas som att Kunden eller Vyer helt eller delvis överlåter några rättigheter till den andra Parten. Utöver vad som uttryckligen anges i detta Avtal ges inte Kunden eller Vyer någon rätt att nyttja den andra Partens immateriella rättigheter, oavsett ändamål, utan den andra Partens föregående skriftliga medgivande. 

 

Utveckling av Tjänsten 

Samtliga immateriella och andra rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt och närliggande rättigheter samt intellektuella prestationer som Vyer, ensam eller tillsammans med Kunden eller tredje part, skapar inom ramen för Kundens användning av Tjänsten (exempelvis i samband med ändringar eller särskilda anpassningar av Tjänsten för att uppfylla Kundens behov), tillfaller Vyer och/eller Vyers underleverantörer/licensgivare (såsom tillämpligt) från och med tidpunkten för rättighetens uppkomst med full och oinskränkt äganderätt och nyttjanderätt, inklusive men inte begränsat till rätten att fritt överlåta, ändra och modifiera dessa rättigheter.

 

Tredje parts programvara

Eventuell programvara tillhörande tredje part som ingår i Tjänsten tillhandahålls i enlighet med respektive tredje parts licensvillkor för sådan programvara. 

 

7. Användarlicenser

 

Ändring av antal Användare

Kunden kan under Avtalsperioden begära att förändra antalet tillåtna Användare som ingår i Licensen ("Användarlicenser") genom att kontakta Vyer. En förändring i antal Användarlicenser innebär att Licensavgiften för den kvarvarande delen av Avtalsperioden justeras utifrån priset för det nya antalet Användarlicenser. Vid en förändring av antal Användarlicenser som innebär en ökad Licensavgift ska Kunden betala mellanskillnaden mellan den tidigare Licensavgiften och den nya Licensavgiften för Avtalsperioden. Vid en förändring som innebär ett minskat antal Användarlicenser ska Vyer kreditera mellanskillnaden mellan den tidigare Licensavgiften och den nya Licensavgiften nästkommande Avtalsperiod.

 

Om Kunden har flera Användare och en förändring i antalet Användarlicenser innebär att antalet Användare överstiger antalet tillåtna Användare enligt Licensen ska Kunden i sin begäran ange vilka Användare som ska tas bort.

 

8. Avgifter och betalning

 

Avgifter

För Licensen ska Kunden till Vyer utge licensavgift som gäller för Avtalstiden ("Licensavgiften") i enlighet med ett Beställningsformulär. Licensavgiften är beräknad månadsvis eller årsvis per Användarlicenser för Avtalsperioden vilket framgår av Beställningsformuläret.

 

Särskilda licensavgifter för eventuella Tilläggstjänster ("Tilläggsavgifter") som Parterna enas om att Vyer ska tillhandahålla under Avtalsperioden utgår i enlighet med ett Beställningsformulär.

 

Priserna i ett Beställningsformulär anges alltid exklusive mervärdesskatt. Standardtaxor för datatrafik kan dock tillkomma i samband med användning av Tjänsten.

 

Betalning

Vyer fakturerar Kunden månadsvis, kvartalsvis eller årsvis i förskott såsom överenskommet mellan Parterna. 

 

Kunden ska betala fakturan inom trettio (30) dagar från fakturans utställandedatum. Om Kunden betalar för sent har Vyer rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift motsvarande sextio (60) kronor om inte annat följer av tvingande lag.

 

I det fall Kunden inte betalar avgifterna under Avtalet har Vyer rätt att med omedelbar verkan stänga av eller begränsa Kundens eller viss Användares tillgång till Tjänsten utan att detta på något sätt påverkar Vyers rätt att säga upp Avtalet.

 

Testning av Tjänsten under begränsad tid

Om Kunden önskar testa Tjänsten under en begränsad tid får detta överenskommas med Vyer innan undertecknande av ett Beställningsformulär. Under en begränsad tid och till ett pris som anges i Beställningsformuläret ("Testperioden") får Kunden testa tjänsten innan ordinarie Licensavgift börjar gälla. Ordinarie Licensavgift börjar gälla vid Testperiodens slut om Kunden inte säger upp Avtalet innan Testperiodens slut.

 

9. Support

 

Förutsatt Kundens betalning av Licensavgiften ska Vyer under Avtalsperioden tillhandahålla support till Kunden avseende Tjänsten. Vyer åtar sig härmed att verka för att ge Kunden den hjälp som efterfrågas snarast möjligt. Support finns tillgänglig genom e-postadressen support@vyer.com. Support för Tilläggstjänster ingår inte i Vyers kostnadsfria support utan utförs på Kundens förfrågan i enlighet med villkoren i Beställningsformuläret. 

 

10. Ändringar i tjänsten

 

Ändringar 

Vyer har ingen skyldighet att ändra eller vidareutveckla Tjänsten eller tillhandahålla särskild funktionalitet. Vyer har rätt att ändra, uppdatera, lägga till ny funktionalitet och/eller ta bort funktionalitet i Tjänsten efter eget gottfinnande samt utan någon skyldighet att lämna meddelande därom. Vyer åtar sig dock att meddela Kunden i det fall sådan ändring eller uppdatering medför en väsentlig förändring av Tjänsten eller annars i Vyers skäliga bedömning kan komma att medföra en väsentlig försämring av Kundens användning av Tjänsten.

 

Funktioner 

Vilka funktioner som ingår i Tjänsten framgår av vid var tid gällande specifikationer som hålls tillgänglig på Vyers hemsida. Vyer förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra gällande specifikation.

 

Underhåll

Vyer ska i den mån det är kommersiellt rimligt, försöka schemalägga eventuellt ändrings- och underhållsarbete till sådan tid, och genomföra arbetet på ett sådant sätt, som orsakar minst olägenhet för Kunden.

 

11. Tilläggstjänster

 

Vyer tillhandahåller från tid till annan särskilda tilläggstjänster- och produkter såsom 3D-modeller, migreringstjänster och modelländringar ("Tilläggstjänster"). Bestämmelserna i detta Avtal gäller för Vyers tillhandahållande av Tilläggstjänster, om inte annat uttryckligen anges i ett Beställningsformulär.

 

I de fall som Kunden har beställt Tilläggstjänster ska Kunden samarbeta för att möjliggöra tillhandahållandet av Tilläggstjänsterna, exempelvis genom att förse Vyer med sådan information som Vyer efterfrågat eller som Kunden insett eller borde ha insett är av betydelse för Vyers tillhandahållande av Tilläggstjänsterna. 

 

3D-modeller 

Kunden kan beställa 3D-modeller till Tjänsten från Vyer. Dessa ritas upp från befintligt underlag såsom exempelvis punktmoln, 2D-ritningar och BIM-modeller. Vyer fokuserar endast på att rita upp fastigheten med syfte att göra det enkelt för användare att navigera i modellen. Vyer ritar exempelvis inte upp teknik och utrustning. Vyer ger inga garantier gällande att den uppritade 3D-modellen stämmer överens med den fysiska byggnaden. Kvaliteten på den uppritade 3D-modellen beror av underlaget som Vyer har fått. Kunden uppmärksammar och godtar härmed att Vyer under utformningen av 3D-modellen kan komma att göra antaganden om byggnadens utformning vilket kan påverka modellens utformning. 

 

Modelländringar

Kunden kan beställa mindre ändringar eller korrigeringar av en befintlig 3D-modell (oavsett om denna tillhandahållits av Vyer eller tredje part) i syfte att förfina och förbättra sådan 3D-modell i enlighet med Vyers Prislista (“Modelländring”). För att kunna genomföra en Modelländring ska Kunden bereda Vyer tillgång till originalfilen av en relevant 3D-modell samt tillhandahålla all information, dokumentation och material som Vyer från tid till annan efterfrågar avseende en 3D-modell. Vyer förbehåller sig rätten att neka en beställning om Modelländring i det fall Vyer anser att den relevanta 3D-modellens kvalitet inte är tillräcklig för att kunna genomföra en Modelländring.

 

Migreringstjänster 

I enlighet med vad som överenskommits mellan Parterna i ett Beställningsformulär kan Vyer hjälpa Kunden migrera data från Kundens befintliga system till Tjänsten i enlighet med Vyers från tid till annan tillämpliga priser och villkor för dessa tjänster.

 

12. Sekretess

 

Konfidentiell information

Med anledning av detta Avtal kan Part komma att erhålla eller ta del av information som inte är känd för allmänheten och som anges som, eller rimligen borde förstås av den mottagande Parten vara, konfidentiell (“Konfidentiell Information”). Med Konfidentiell Information avses varje upplysning och information, teknisk, kommersiell eller av annat slag inklusive, men inte begränsat till, Tjänsten, Beställningsformulär, Kunddata, Aggregerad data, strategier, resultat, analyser, metoder och modeller, produktplaner, finansiell information, kostnadsstrukturer, affärsprocesser och teknisk dokumentation och information. 

 

Undantag

Med Konfidentiell Information avses inte sådan information som i) vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom brott mot denna sekretessbestämmelse, ii) mottagande Part kan visa att denne redan kände till innan mottagandet, iii) som på egen hand utvecklats av den mottagande Parten utan användande av Konfidentiell information, eller iv) som lagligen erhållits av den mottagande Parten på annat sätt än genom brott mot denna sekretessbestämmelse. 

 

Aktsamhet

Om inte annat uttryckligen anges i detta Avtal förbinder sig den mottagande Parten härmed att inte, utan den andra Partens medgivande, yppa, röja, nyttja, lämna ut, överföra eller på annat sätt sprida Konfidentiell Information till tredje part.  Den mottagande Parten ska tillse att endast anställda, uppdragstagare, underleverantörer eller annan tredje part som behöver ha tillgång till Konfidentiell Information för att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal har tillgång till denna samt tillse att anställda, uppdragstagare, underleverantörer och sådan annan tredje part som tar del av Konfidentiell Information underrättas om och iakttar sekretess av motsvarande innehåll i detta Avtal.

 

Uppgiftsskyldighet

Sekretessförbindelsen ovan förhindrar inte Part från att lämna ut sådan Konfidentiell Information som Part är skyldig att lämna ut enligt lag, dom, myndighets beslut eller på grund av tillämpliga börsregler eller någon annan erkänd marknadsplats regler, förutsatt att Parten, om lagen tillåter det, meddelar den andra Parten i rimlig tid innan utlämnandet sker så att Parten kan vidta lämpliga skyddsåtgärder.

 

13. Personuppgifter

 

Vyers personuppgiftsansvar

Vyer är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Kunden tillhandahåller Vyer och som Vyer behandlar för att kunna tillhandahålla Tjänsten, såsom för att ge Kunden möjlighet att skapa ett Organisationskonto och för att Vyer ska kunna tillhandahålla support. Mer information om Vyers personuppgiftsbehandling och registrerades rättigheter finns att tillgå i Vyers integritetspolicy som hålls tillgänglig på Vyers hemsida.

 

Kundens personuppgiftsansvar

Kunden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som inkluderas i Kunddata eller annars tillförs Tjänsten av Kunden. I det fall Kundens personuppgifter behandlas av Vyer som ett led i tillhandahållandet av Tjänsten under detta Avtal är Vyer personuppgiftsbiträde. Kunden uppmärksammar och samtycker härmed till att Vyer behandlar sådana personuppgifter i enlighet med Avtalet och Vyers personuppgiftsbiträdesavtal som hålls tillgängligt på Vyers hemsida. Vyer åtar sig härmed att behandla Kundens personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning samt att enbart använda sådana personuppgifter för att uppfylla sina förpliktelser under detta Avtal.

 

14. Avtalstid och upphörande 

 

Licensen är inte kopplad till någon bindningstid. Kunden har därmed rätt att säga upp sin Licens med omedelbar verkan vid Vyers bekräftelse av Kundens meddelande om uppsägning. Kunden ska säga upp Licensen genom sitt Organisationskonto via Tjänsten eller annars genom att skicka ett meddelande om uppsägning via e-post i vilket fall Vyer åtar sig att bekräfta sådan uppsägning utan oskäligt dröjsmål. 

 

Detta Avtal och Licensen börjar gälla från det datum då Kunden undertecknar ett Beställningsformulär.

 

Detta Avtal ska äga giltighet till dess att Kunden eller Vyer säger upp Licensen. Licensen förnyas automatiskt med en (1) Avtalsperiod vid Avtalsperiodens slut om Kunden inte meddelat Vyer om att Kunden vill säga upp Licensen. För att Kunden inte ska faktureras för Licensen för en relevant Avtalsperiod måste Kunden säga upp sin Licens innan det datum sådan automatisk förnyelse sker.

Vyer förbehåller sig rätten att säga upp Kundens Licens med omedelbar verkan, inklusive men inte begränsat till i det fall Kunden bryter mot detta Avtal. 

 

En uppsägning av Licensen ska inte påverka Beställningar som har lagts av Kunden och bekräftats av Vyer innan tidpunkten för uppsägning såtillvida en Beställning inte rör Tilläggstjänster för vilka Kunden inte skäligen kan antas ha någon nytta utan Licensen. I sådant fall ska Beställningen hävas och Vyer har rätt till ersättning för det arbete som Vyer har företagit fram till tidpunkten för uppsägning.

 

Vid Avtalets upphörande ska Kundens Licens omedelbart upphöra att gälla vilket innebär att Kundens och dess Användares tillgång till, och rätt att nyttja, Tjänsten avslutas. Vyer svarar under inga omständigheter gentemot Kunden eller tredje part för uppsägningen av Kundens rätt till tillgång eller användning av Tjänsten, eller del därav. Vid Avtalets upphörande ska Kunden omedelbart upphöra med sin användning av Tjänsten, betala alla utestående avgifter till Vyer och Parterna ska utan oskäligt dröjsmål återge den andra Partens Konfidentiella Information. Alla bestämmelser i detta Avtal som till sin karaktär är avsedda att äga fortsatt giltighet även efter detta Avtals upphörande ska fortsatt äga giltighet, inklusive men inte begränsat till punkten 6 och punkten 11. 

 

15. Kommunikation  

 

All kommunikation mellan Parterna med anledning av Avtalet ska ske elektroniskt via e-post eller genom Tjänsten. Vyer har rätt att tillhandahålla information avseende Tjänsten via e-post, genom Tjänsten eller annars genom publicering på Vyers hemsida. Viktig information gällande Tjänsten och Avtalet ska i första hand skickas till Kundens kontoansvariga användare, såsom anges av Kunden genom Organisationskontot, via e-post och i andra hand göras tillgänglig via Tjänsten eller publicering på Vyers hemsida. Kunden ska tillhandahålla Vyer en uppdaterad e-postadress för att Vyer ska kunna skicka meddelanden till Kunden. I det fall den e-postadress som angetts till Vyer inte är giltig, eller inte kan ta emot meddelanden från Vyer, uppmärksammar och godkänner Kunden härmed att ett meddelande ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid Vyers avsändande av sådant meddelande. 

 

Publicitet 

Kunden uppmärksammar och godkänner härmed att Vyer offentliggör att Kunden är kund hos Vyer samt ger Vyer rätt att använda Kundens namn och logga i marknadsföringsmaterial. Vyer uppmärksammar och godkänner härmed att Kunden offentliggör att Vyer är leverantör till Kunden.

 

16. Ansvar och Garanti

 

Begränsad garanti

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Vyer lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende Tjänsten, inklusive men inte begränsat till garantier avseende funktionalitet, kvalitet, lämplighet, ändamålsenlighet eller uppnådda resultat. Vyer garanterar inte att Tjänsten fungerar felfritt eller att Kunden kan bereda sig tillgång till, eller använda, Tjänsten utan störningar eller avbrott.   

 

Kunden uppmärksammar och godtar härmed att Kunden tar ensamt ansvar för sin användning av Tjänsten, för de avsedda ändamålen av användningen samt den information som uppkommer därigenom eller genereras därav. Det åligger Kunden att kontrollera riktigheten och/eller lämpligheten av sådan information innan denna används av Kunden. Vyer ansvarar inte för eventuella ekonomiska eller andra beslut som Kunden fattar baserat på sin användning av Tjänsten. 

 

Ansvarsbegränsning

Vardera Parten ansvarar, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, inte i något fall för indirekt skada eller förlust som den andra Parten eller tredje part orsakas, inklusive men inte begränsat till, utebliven intäkt, förlust av data, förlust till följd av att Tjänsten inte kan nyttjas på avsett sätt, förlust till följd av minskning eller bortfall av omsättning eller produktion och/eller utebliven besparing eller goodwill. 

 

Utrustning

Kundens tillgång till, och nyttjande av, Tjänsten är beroende av att Kunden innehar sådan utrustning och programvara som möjliggör tillgång till webbläsare samt en fungerande internetuppkoppling. Kunden uppmärksammar och godtar härmed att Kunden tar ensamt ansvar för att inneha sådan nödvändig utrustning och programvara.

 

Tredjepartsprodukter

Vyer ansvarar inte för funktionaliteten i tredjepartsprodukter eller för fel eller störningar i Tjänsten som beror på tredjepartsprodukter. Vyer ansvarar inte för tredjepartsprodukts eventuella intrång i tredje mans rättigheter.

 

Ersättningsanspråk

Vardera Parten ska, för att inte förlora sin rätt att framställa ersättningsanspråk, meddela den andra Parten senast nittio (90) kalenderdagar efter det att skadelidande Part insett eller borde ha insett sin skada, om inte annat framgår av tillämplig lag.

 

Tjänstens prissättning

Kunden uppmärksammar härmed att priset av Licensen är satt i förhållande till, och för att rättvist och skäligt återspegla, Vyers begränsade ansvar under Avtalet. I det fall Kunden motsätter sig en bestämmelse i detta Avtal eller annars blir missnöjd med Tjänsten är Kundens enda tillgängliga avhjälpande att upphöra med sin användning av Tjänsten och avsluta sin Licens i enlighet med bestämmelserna i Avtalet. 

 

17. Skadeslöshet

 

Kunden ska ersätta och hålla Vyer skadeslös gentemot samtliga krav som framställs av tredje part mot Vyer med anledning av Kunddata, Kundens användning av Tjänsten och/eller brott mot Avtalet.

 

Vyer ska ersätta och hålla Kunden skadeslös gentemot samtliga krav som framställs av tredje part och som grundas på att Tjänsten, eller delar däri, vid Kundens användning av Tjänsten i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal, gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

 

Parternas skadeslöshetsåtagande är villkorat av att Part utan oskäligt dröjsmål från mottagandet av ett krav från tredje part (i) meddelar den andra Parten om tredje parts krav, (ii) ger den andra Parten exklusiv befogenhet att undersöka, bestrida kravet eller nå överenskommelse om förlikning, samt (iii) ger den information och assistans som är skäligen nödvändig för den andra Parten att bestrida kravet eller nå en överenskommelse om förlikning, på den andra Partens bekostnad.

 

Om Tjänsten är, eller i Vyers skäliga bedömning sannolikt kan komma att bli, föremål för intrångstalan från tredje part såsom anges i denna punkt 16 förbehåller sig Vyer rätten att efter eget gottfinnande: (a) erhålla rätten för Kunden att fortsätta använda Tjänsten; (b) ersätta eller ändra Tjänsten i den omfattning som krävs för att undgå en sådan intrångstalan; eller (c) om varken (a) eller (b) skäligen kan åstadkommas, säga upp Kundens rätt att använda Tjänsten och därvid återbetala en proportionell andel av eventuella avgifter som erlagts av Kunden för Kundens framtida användning av Tjänsten. Obeaktat detta ska Vyer under inga omständigheter ansvara för krav som framställs av tredje part och som grundas på: (i) modifiering eller ändring av Tjänsten av annan än Vyer, (ii) Kundens fortsatta användning av Tjänsten efter att denna informerats om en modifiering eller ändring som medför att Tjänsten inte längre gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter, eller (iii) användning av Tjänsten på annat sätt än som är tillåtet enligt Avtalet.

 

18. Force Majeure

 

Om Part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som Part inte råder över och som Part inte heller hade kunnat förutse vid tidpunkten för Avtalets ingående, såsom exempelvis men inte uteslutande åsknedslag, eldsvåda, strejk, pandemi, krig, beslag, myndighetsåtgärd eller upplopp, samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt skadestånd och andra påföljder. Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta den andra Parten därom. 

 

19. Övrigt

 

Tillägg och ändringar

Vyer har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar till detta Avtal. Kunden ska underrättas om ändringar av Avtalet. Sådana ändringar ska träda i kraft omedelbart vid avisering till Kunden. Om Kunden inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har denne rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Om Kunden inte har underrättat Vyer om att denne inte godkänner ändringarna eller tilläggen inom en månad efter att Kunden blivit informerad om detta ska Kundens fortsatta användning av Tjänsten anses utgöra ett godkännande av dessa ändringar och/eller tillägg.

 

Överlåtelse

Vyer har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter som följer av Avtalet. Kunden får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under Avtalet och inte heller vidarelicensiera sina rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part. I det fall Kunden överlåter en fastighet som Tjänsten tillhandahålls för till tredje part ska Kunden meddela detta till Vyer omedelbart. På Kundens begäran kan Vyer, enligt separat överenskommelse Parterna emellan, assistera Kunden med att exportera Kunddata hänförlig till den relevanta fastigheten till sådan tredje part.

 

Fullständig reglering

Detta Avtal utgör den fullständiga regleringen av alla frågor som Avtalet berör och ersätter samtliga muntliga eller skriftliga utfästelser som föregått Avtalet.

 

20. Tillämplig lag och tvistlösning

 

Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt med undantag för dess lagvalsbestämmelser. Tvist med anledning av Avtalet och därtill hörande frågor ska slutligt avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

Version 2.0

bottom of page